Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά 2016


Οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, με την οποία ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα στα δημοτικά λήγουν στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας ορίζεται:

Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο ΑΔΥΜ.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Β ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών,-τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.).
Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.
Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Γ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α. Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
β. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
γ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
δ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Δ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για το σχολικό έτος 2015-2016 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Ε ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα MySchool έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης Νηπίου, Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’.

Αφιέρωμα στην επέτειο μνήμης της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 | Ένωση Μικρασιατών Σάμου


Η διοικούσα επιτροπή της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου διοργανώνει την πρώτη της εκδήλωση αφιέρωμα στην επέτειο μνήμης της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Σας καλεί όλους την Δευτέρα 30 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Βαθύ Σάμου σε ένα πρώτο αντάμωμα για να τιμήσουμε τον Μικρασιατικό Ελληνισμό ξεκινώντας από την Βασιλίδα των πόλεων Κωνσταντινούπολη. 

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η φιλόλογος του ΕΕΕΕΚ Σάμου κ.Ρέα Μπακαρού και θα παρουσιαστεί πρόγραμμα με παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια από την λαϊκή μας παράδοση. 

Θα συμμετάσχουν : η χορωδία των παιδιών ΕΕΕΕΚ Σάμου, χορωδία των φίλων και μελών της Ένωσης Μικρασιατών, Μουσικό σχήμα με παραδοσιακά όργανα(βιολί , ακορντεόν , παραδοσιακά κρουστά, σαντούρι,κιθάρα, ποντιακή λύρα, νταούλι )
 και θα συμμετάσχουν τα χορευτικά τμήματα των 
1) Πολιτιστικού συλλόγου Βαθέος Σάμου "ο Καπετάν Λαχανάς" 
2) Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Σάμου 
3) Πολιτιστικός σύλλογος Πυθαγορείου "ο Λυκούργος" 
4) Ιερού ναού Αγίου Θεοδώρου Σάμου. 

Paradise Circus | θεατρική ομάδα 'δονούσα'


μια διασκευή πάνω στο έργο “Η νύχτα των μυστικών” του Άκη Δήμου
από τη θεατρική ομάδα 'δονούσα'

Το αιώνιο ζήτημα της συνύπαρξης και της αποδοχής λειτουργεί σαν βασικός ιστός αυτού του έργου. Δύο κόσμοι γίνονται ένας, σε μια αναγκαστική συνύπαρξη με αναπόφευκτες συνέπειες. Ο “γήινος” κόσμος συναντά τον κόσμο του τσίρκου και της μαγείας. Οι “αληθινοί” άνθρωποι εισχωρούν στο πεδίο ζωής των ιδιότυπων προσώπων ενός σύμπαντος που ζει κάτω από μια λινάτσα, προσφέροντας θέαμα. Διαστάσεις ρεαλιστικές και μη αναμειγνύονται σαν μάγια. Η Φαντασία, η Πραγματικότητα, το Όνειρο, η Ζωή… Σε ποιο μέρος βρίσκεται η επιθυμία μας να αφεθούμε, να υπάρχουμε;

Συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία – διαμόρφωση χώρου: Αναστασία Ανδρεάδη
Φωτισμός: Θεοφύλακτος Κωστόπουλος
Συντονισμός ομάδας: Νίκος Χατζάτογλου
Σκηνικές κατασκευές: Θεοφύλακτος Κωστόπουλος
Μιχάλης Γριπιώτης, Νίκος Χατζάτογλου, Γιάννης Τριπιντής, Κορίνα Καλαμποκίδου
Επιμέλεια αντικειμένων, βεστιαρίου & μακιγιάζ: ομάδα δονούσα
Ραπτικές εργασίες: Δήμητρα Κατσικάκη, Χρυσάνθη Βοεβόδα, Καίτη Ανδρεάδη
Επιμέλεια αφίσας & προγράμματος: Γιώργος Μαργαρώνης
Επιμέλεια κομμώσεων: Κατερίνα Αρμενάκη

Εμφανίζονται οι φοιτητές & φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
Μιχάλης Γριπιώτης, Νίκος Χατζάτογλου,
Μάρθα Τόδη, Τάσος Γούναρης,
Κωνσταντίνος Χασιώτης, Αθηνά Κωνσταντινίδου,
Γιάννης Τριπιντής, Σταυρούλα Ελευθεράκη,
Κορίνα Καλαμποκίδου, Μάρθα Γεωργιάδου
και η Σοφία Βεδούρα

Παραστάσεις:
από Τετάρτη 25/5 μέχρι Σάββατο 4/6 
στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μεσαίου Καρλοβάσου
 Ώρα έναρξης: 9:15 μ.μ.

Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά
ποια ημερομηνία ενδιαφέρεστε να δείτε την παράσταση.
Τηλ: 6978694537, ώρες επικοινωνίας: 9:00-2:00 & 5:00-8:00 

'Συμβολαιογράφος' | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ 2016


Η θεατρική Ομάδα Σάμου παρουσιάζει τη δεύτερη θεατρική παραγωγή της για το 2016, σε έναν νέο και πολύ ιδιαίτερο χώρο.

Λίγα λόγια για το έργο:
Σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, η Ερασμία, μια χήρα εγκλωβισμένη σε ένα περίπτερο και στα ήθη της μικρής κοινωνίας. Το τριχωτόν της παρειάς της υποδηλώνει τη θέρμη της, αλλά, για την πολίχνη όπου ζει, μια χήρα είναι απλώς μια μεταχειρισμένη. Χωρίς δικαιώματα. Αντίδοτο στη φαντασίωσή της, τα κολοκυθάκια. Και ο νοών νοείτω. Το κακό όμως δεν αργεί να γίνει. Ο πειρασμός εμφανίζεται. Και είναι κοντός, αλλά με προσόντα. Κι η Ερασμία πώς να πάει κόντρα στη λίμπιντο; Θύτης και θύμα μαζί, επιθυμεί το απαγορευμένον. Κι όταν τολμά να το προκαλέσει, η τιμωρία είναι άμεση. Ο λόγος είναι συμβόλαιο και το υπεσχημένον οφείλει να τηρηθεί.


Παραστάσεις: Kάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από 25 Μαΐου έως 11 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στα γραφεία της ΘΟΣ, δίπλα στη Eurobank.
Tηλ.κρατήσεων: 22730 22876 & 6982347557- περιορισμένος αριθμός θέσεων.


ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ του Ν. Βασιλειάδη


θεατρική διασκευή Εμ.Αλεξίου-Γ.Καραμίχος 
σκηνοθεσία: Μαμουλή Αλίκη
σκηνικά: Αρμενάκη Παρθενόπη
φωτισμοί: Μάρκου Στέλιος
κονσόλες: Μάρκου Εύη
αφίσα & πρόγραμμα: Μανδουραράκης Γιάννης
υποβολείο: Μιχαλόπουλος Σταύρος 
Διανομή
Ερασμία: Φισφή Άννα Μαρία & Ψυκάκου Μαρία

Αγώνες δρόμου 'Τρόπαιο Λυκούργου Λογοθέτη' στο Καρλόβασι Σάμου


5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - Τόπος εκκίνησης: Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου, ώρα 10:30 πμ


10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΡΑΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ…


Αυτή τη φορά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος και στα όρια της ανθρώπινης γνώσης με πλοηγό τον καθηγητή Αστροφυσικής Διονύση Σιμοπουλο, τέως διευθυντή του Ευγενιδιου πλανηταρίου. Η ομιλία αυτή εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων στα πλαίσια του φεστιβάλ με την θεματική ενότητα Αρίσταρχος που θα γίνεται  στη πόλη της Σάμου με την συνεργασία του εμπορικού συλλόγου της πόλης.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 20:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.

Είσοδος Ελεύθερη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, με τη βοήθεια των διαστημοσυσκευών και των επίγειων και διαστημικών μας αστεροσκοπείων, κατορθώσαμε να αποκαλύψουμε μια τεράστια ποσότητα και ποικιλία πληροφοριών για το Σύμπαν. Κι όλα αυτά γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει, ή όπως έγραφε ο Αριστοτέλης: «Φύσει του ειδέναι ορέγεται ο άνθρωπος». Ίσως, κάτι βαθιά χαραγμένο στη γενετική μας δομή να είναι αυτό που μας ωθεί να μάθουμε το τι είμαστε και από πού προήλθαμε. Που μας ωθεί στην περιπέτεια της εξερεύνησης. Γιατί είμαστε πράγματι αληθινά τέκνα του Σύμπαντος. Είμαστε αστρόσκονη, αλλά ταυτόχρονα είμαστε προικισμένοι και με την ικανότητα να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να διερωτόμαστε. Είναι η μοίρα μας, και ίσως ο σκοπός μας, να αναπτυσσόμαστε και να προοδεύουμε καθώς επιδιώκουμε να μάθουμε και να δώσουμε έννοια και σημασία στο Σύμπαν, στο οποίο ανήκουμε, σε μία ατέρμονη ίσως προσπάθεια ερευνών. Γι’ αυτό άλλωστε και ο σημερινός άνθρωπος, στην προσπάθειά του να κατανοήσει το Σύμπαν, δεν αντικρίζει εκεί έξω έναν εχθρικό και άδειο κόσμο. Βλέπει, αντίθετα, την υπόσχεση ενός πανέμορφου ταξιδιού προς την Ιθάκη των γνώσεων. Ενός Ταξιδιού Χωρίς Τέλος.                                                                                                                Εκ του Δήμου Σάμου

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

«Τρεις ιστορικές εκδόσεις για τη Σάμο. Μία συνομιλία για την Ηγεμονία και τον ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία»

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου διοργανώνουν εκδήλωση την
Κυριακή 22 Μαΐου 2016 και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Σάμου με
θέμα «Τρεις ιστορικές εκδόσεις για τη Σάμο. Μία συνομιλία για την Ηγεμονία και
τον ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σάμου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις:

Συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, Ίδρυμα της Βουλής

Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος, Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα,
ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Σάμου

Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης, Ίδρυμα της Βουλής

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Παύλος Σούρλας, γενικός γραμματέας, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Ιστορίας Μεταπολεμικού Κόσμου, ΕΚΠΑ

Σοφία Λα.ου, επίκουρη καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μαρίνος Σαρηγιάννης, ερευνητής Α/, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών (Ρέθυμνο)

Διονύσης Χουρχούλης, δρ Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας

Χρίστος Λάνδρος, φιλόλογος, τ. προϊστάμενος ΓΑΚ - Αρχείων Νομού Σάμου

Αγγέλα Χατζημιχάλη, φιλόλογος, προϊσταμένη ΓΑΚ - Αρχείων Νομού Σάμου 

Αρχειοθήκη ιστολογίου