Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Οι προθεσμίες για τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011


απο http://www.diorismos.gr


To Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.
1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011.  Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.
Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη  ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του,  βάσει των δηλώσεων Ε9.
- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9  υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.
Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων.
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ.
H υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις.  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.
2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες:
- Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
- Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
- Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.
- Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.
- Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.
- Ηλεκτρονικές πληρωμές.
- Μεταβολή στοιχείων μητρώου
- Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISNet ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος  Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5) 
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.  Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.
Καταστάσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών.
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.
Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 18/04/2011
Σε 2 19/04/2011
Σε 3 20/04/2011
Σε 4 21/04/2011
Σε 5 27/04/2011
Σε 6 28/04/2011
Σε 7 29/04/2011
Σε 8 02/05/2011
Σε 9 03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 11/04/2011
Σε 2 12/04/2011
Σε 3 13/04/2011
Σε 4 14/04/2011
Σε 5 15/04/2011
Σε 6 18/04/2011
Σε 7 19/04/2011
Σε 8 20/04/2011
Σε 9 21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι  η  28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 10/05/2011
Σε 2 11/05/2011
Σε 3 12/05/2011
Σε 4 13/05/2011
Σε 5 16/05/2011
Σε 6 17/05/2011
Σε 7 18/05/2011
Σε 8 19/05/2011
Σε 9 20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι  η  24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ
1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.
2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή  δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
3. Οι ημεδαπές Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

πηγή: http://www.diorismos.gr


Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Παγκόσμια ημέρα θεάτρου- Πρόσκληση ομοσπονδίας ερασιτεχνικού θεάτρου ΑιγαίουΗ  Ομοσπονδία   Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου,
εκπροσωπώντας 31 θεατρικές ομάδες στο Αιγαίο,
σε  συνεργασία  με το Δήμο Σάμου 
συμμετέχει   στον  εορτασμό της
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΗΜΕΡΑΣ  ΘΕΑΤΡΟΥ,
παρουσιάζοντας  το έργο
«ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ»
ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΖΙ ΛΟΥΝΑΡΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΥΡΟΥ «Ο ΣΟΥΡΗΣ»


στo Αμφιθέατρο  του Ενιαίου Λυκείου Σάμου
την  Κυριακή 27 Μαρτίου 2011, ώρα 20.00

Την εκδήλωση θα προλογίσει η κ. Χαρά Μπακονικόλα, καθηγήτρια θεατρολογίας 
στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είσοδος  ελεύθερη


Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Παντοτινός Βιγλάτορας!


από το blog http://gskap.blogspot.com/ (o tempora, o mores)

Αφιέρωμα στην εκδήλωση-αφιέρωμα στον Οδυσσέα ΕλύτηΥπέροχη, άρτια οργανωμένη, αναζωογονητική, τονωτική του λαϊκού φρονήματος η βραδιά-αναφορά-αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, από την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 2ο και 3ο Δημοτικό σχολείο, με τη συμμετοχή παιδιών δασκάλων και κεντρικό ομιλητή τον τ. λυκειάρχη κ.Γεώργιο Αγγελινάρα...

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ! 17 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΕκδήλωση προς τιμή του Οδυσσέα Ελύτη

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, η Δ/Κ Σαμίων διοργανώνει εκδήλωση 


προς τιμή του Οδυσσέα Ελύτη, με την ευκαιρία τηςσυμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.Κεντρική ομιλία : Γεώργιος ΑγγελινάραςΕισήγηση : Γιάννης Μανδουραράκης


Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μαθητές με απαγγελίες και τραγούδια

στην Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Σάμου

Δευτέρα, 21 Μαρτίου στις 18:30 


Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Γεμάτο φεγγάρι πάνω από το λιμάνι της Σάμου

Ποδήλατο...δροσερή ατμόσφαιρα...μία κάμερα και βόλτα στο λιμάνι, με ένα γεμάτο φεγγάρι...Καμιά φορά δε χρειάζεται να ζητήσουμε περισσότερα...


Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΑΣΕΠ) - 15/3/2011


Λιανεμπόριο: Υπαίθριο και Στεγασμένο- αναλυτική αναφορά στις νέες ρυθμίσεις
Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το λιανεμπόριο, υπαίθριο και στεγασμένο με αναλυτική αναφορά στις ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 275/22.2.2011 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Οικονομικών με θέμα «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά». Οι αλλαγές που επέρχονται είναι αναλυτικά οι εξής:


Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΦΟΒΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 'ΟΥΚ'- ΣΑΤΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!
Φοβερό επεισόδιο (για τρελό γέλιο) της πολύ πετυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων 'ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΟΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ' με πρωταγωνιστές Παπουτσή, Καραγκούνη, Γεωργίου speaking, Ντουντού, Σισσέ, Μήτρογλου, Μαρινάκη, Πατέρα και άλλους!
Δείτε εδώ το πρώτο μέρος και εδώ το δεύτερο

Τι αλλάζει στους εκπαιδευτικούς με τις συγχωνεύσεις σχολείων;Αλλάζει ο χάρτης της απασχόλησης των εκπαιδευτικών, καθώς µετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις κλείνουν 1.056 σχολικές µονάδες. Σύµφωνα µε το υπουργείο, από τα 16.000 σχολεία σε όλη τη χώρα συνενώνονται 1.933  σε 877, εκ των οποίων τα 1.523 αφορούν την Πρωτοβάθµια και τα 410 τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους 180.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Μειώνονται οι οργανικές θέσεις. Με τις φετινές συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων χάνονται πάνω από 2.000 θέσεις εκπαιδευτικών. Επιδεινώνονται οι προοπτικές απορρόφησης εκπαιδευτικών. Οι προοπτικές των πτυχιούχων των τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι) που µέχρι πρόσφατα διορίζονταν άµεσα στη σχολική εκπαίδευση αλλάζουν δραµατικά.

Λόγω των συγχωνεύσεων µειώνονται σηµαντικά τα τµήµατα µε αποτέλεσµα αρκετοί εκπαιδευτικοί να περισσεύουν και να µην υπάρχει σχολείο γι’ αυτούς παρά µόνο σε περιοχές του ίδιου νοµού ή και σε άλλους νοµούς (αυτά προβλέπει ο νέος νόµος για τις µετακινήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών).

Οι βάσεις των µεταθέσεων πιθανόν να αυξηθούν σηµαντικά λόγω των µειωµένων θέσεων.

OI ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Είναι γνωστό ότι το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Την περίοδο 2011 - 2013 υπάρχει η εκτίµηση ότι το ρεύµα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί µε αποτέλεσµα συνολικά περίπου 35.000 εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, δηλαδή, την τετραετία 2010 - 2013 από τη σχολική εκπαίδευση αναµένεται να αποχωρήσουν 45.000 εκπαιδευτικοί, ενώ για τις νέες προσλήψεις ισχύει ο κανόνας «µία προς πέντε». Σηµειώνεται ότι συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν µεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις µεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το 2010 - 2013 οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού δεν θα ξεπεράσουν τις 9.000 στην καλύτερη περίπτωση µε αποτέλεσµα την ίδια περίοδο ο αριθµός των µόνιµων εκπαιδευτικών να µειωθεί περίπου κατά 35.000 ή σε ποσοστό 20% του συνόλου των σηµερινών µόνιµα υπηρετούντων.

Η µείωση οργανικών θέσεων λόγω συγχωνεύσεων υπολογίζεται σε πάνω από 1.500 για τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις των ολοήµερων και οι θέσεις των διευθυντών τους (που δεν περιλαµβάνονται στην οργανικότητα του σχολείου). Στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι συγχωνεύσεις γυµνασίων - λυκείων οδηγούν σε απώλεια πάνω από 400 θέσεις.
ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Στα πλαίσια αυτά επιδεινώνονται οι όροι πρόσληψης στη σχολική εκπαίδευση εκτός των άλλων πτυχιούχων και των αδιόριστων δασκάλων. Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι), οι οποίοι µέχρι πρόσφατα προσλαµβάνονταν στα δηµοτικά σχολεία λίγους µήνες µετά τη λήψη του πτυχίου τους, θα δουν να µακραίνει σταδιακά αρκετά ο χρόνος παραµονής τους εκτός σχολείου. Και αυτό γιατί ήδη πάνω από 2.000 πτυχιούχοι δάσκαλοι βγαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας ενώ αναµένεται για τις επόµενες χρονιές οι µόνιµες προσλήψεις να είναι λιγότερες από 900 ετησίως. Ηδη έχει δηµιουργηθεί µια «επετηρίδα» περίπου 4.500 αδιόριστων δασκάλων, οι οποίοι βεβαίως στη συντριπτική τους πλειονότητα εργάζονται φέτος ως συµβασιούχοι (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι).
ΤΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Τα πανηγύρια της Σάμου


Εκπληκτικό αφιέρωμα από το λαογράφο Γιώργο Πίττα! Αναδημοσιεύουμε ένα άρθρο για τα πανηγύρια της Σάμου από το http://simadiatouaigaiou.wordpress.com

Στην Σάμο ο προορισμός μου ήταν ένα οικογενειακό πανηγυράκι στους Μυτιλινιούς, ένα πανέμορφο χωριό, που διατηρεί ακόμα  την παλιά αίγλη απ’ το σημαντικό κεφαλοχώρι των επτά ενοριών, των πολλών καφενείων, μαγαζιών και των δυό εντυπωσιακών νεοκλασσικών σχολείων. Ο ιδιοκτήτης ενός από τα ελάχιστα οπορωπαντοπωλεία που απέμειναν σήμερα στο χωριό, ο Πολυκράτης Αλαγεωργίου, γιόρταζε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και θα είχε σπίτι του καζάνι με  τη “γιορτή”, ένα από τα σπάνια εδέσματα του Αιγαίου Πελάγους. Νωρίς το απόγευμα περάσαμε από το μαγαζί του για να δηλώσουμε την συμμετοχή μου στο πανηγύρι, παρέα με την Κούλα Καραμηνά, ποιήτρια και δημοσιογράφο και τον Χρήστο Αμοργιανό, τον παλιό δήμαρχο του χωριού, τους δυό πολύτιμους ξεναγούς μου, και ανακάλυψα ένα μαγικό χώρο που παρ’όλο που είχε όλα τα προϊόντα ενός σύγχρονου Σούπερ Μάρκετ επαρχίας,  σε πήγαινε μισό αιώνα πίσω με την ατμόσφαιρά του, τα παλιακά εκθέματά του,  και τα σακιά με τα όσπρια  που τα έπαιρνες χύμα με την σέσουλα.  Ενα υπέροχο μείγμα παλιομοδίτικου και  σύγχρονου! Κάτι παρόμοιο ήταν και όλο το χωριό. Μονόροφες κατοικίες – αρκετές εγκαταλειμμένες – των αρχών του περασμένου αιώνα, στενοσόκακα χωρίς αυτοκίνητα, μιά πλατεία μ’έναν γεροπλάτανο και γύρω της γραφικά ταβερνάκια, αλλά και μηχανές εντούρο, τηλεοράσεις ΝOVA και εντυπωσιακά αγροτικά 4Χ4 παρκαρισμένα στη δημοσιά.. Μεταξύ της σούμας (μόνο στη Σάμο και τη Πάρο λένε έτσι τη ρακί) και των χορταστικών μεζέδων έγινε σε εντατικό βαθμό η εκπαίδευση μου. Ξεκινήσαμε με την ιστορία όπου και τι δεν έμαθα!


Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

''Milk''- Μία βραβευμένη ταινία μικρού μήκους από το Κώστα Φραγκούλη!

Υπάρχουν πολλά επιτεύγματα νέων ανθρώπων από το νησί μας (και ειδικά στο στο τομέα των τεχνών)  που πάντα αξίζουν τουλάχιστον μία αναφορά ώστε να γνωρίζουμε και μεις οι υπόλοιποι (ευτυχώς που υπάρχει και το social networking- να τα λέμε όλα). Ο Κώστας Φραγκούλης, σκηνοθέτης, κατάφερε το 2008 με τη ταινία μικρού μήκους ''milk'' (γάλα)  να αποσπάσει το 1ο βραβείο καλύτερης φοιτητικής ταινίας μικρού μήκους στο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα. Η ίδια επίσης ταινία βραβεύτηκε  στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στα δέκα (10) Ισότιμα Ειδικά βραβεία ταινιών Μικρού Μήκους ενώ παράλληλα απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στο ''Φεστιβάλ Φανταστικού-Βαγγέλης Κοτρώνης''.  

Δείτε εδώ τη ταινία

Directors: 

Konstantinos FragoulisAlexandros Sipsidis

Writer: 

Alexandros Sipsidis
Ο Κώστας, εκτός από φίλος, είναι ένα πολύ σεμνό και αγαπητό παιδί, με πολύ δημιουργικό ταλέντο και όρεξη. Του ευχόμαστε κάθε προσωπική, μελλοντική επιτυχία...και δημιουργία.σύνδεσμοι:
http://www.imdb.com/name/nm3858000/
http://vimeo.com/kgfragkoulis
http://www.youtube.com/user/tragiclowntube

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ... ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ-ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ NEW YORK TIMES
(μετακινήστε δεξιά και αριστερά τη κατακόρυφη μπάρα ανάμεσα στις φώτος για να δείτε το συγκλονιστικό μέγεθος της καταστροφής)


Έρευνα επιβεβαιώνει τον Πλάτωνα για την χαμένη Ατλαντίδα !


Αμερικανοί επιστήμονες ισχυρίζονται οτι εντόπισαν τη θέση της χαμένης πόλης Ατλαντίδα, την οποία είχε καταπιεί τσουνάμι, πριν από χιλιάδες χρόνια. Αν όντως τα ευρήματα είναι η Ατλαντίδα τότε ο Πλάτωνας είχε δίκιο.Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Ατλαντίδα για την οποία έχει κανει αναφορά ο Πλάτωνας, ήταν τελικά εκεί που σήμερα βρίσκεται ομεγαλύτερος βαλτότοπος της Ευρώπης, στη νότια Ισπανία.

“Αυτή είναι η δύναμη των τσουνάμι” δήλωσε ο αρχαιολόγος Ρ. Φρόιντστο Reuters. “Παρόλο που είναι δύσκολο να το συλλάβουμε το κύμα αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και 60 μίλια μέσα στη στεριά. Αυτό έγινε και εδώ” αναφέρει ο ερευνητής του πανεπιστημίου του Χάρτφονρτ, ο οποίος με την ομάδα του ψάχνει εδώ και χρόνια την πραγματική θέση της Ατλαντίδας.

Για τις έρευνες, η ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορικές φωτογραφίεςπου θεωρούν ότι μπορεί να δείχνουν την βυθισμένη πόλη και την εντοπίζουν βόρεια του Κάδιθ στην Ισπανία. Συγκεκριμένα ισχυρίζονται ότι η Ατλαντίδα βρίσκεται θαμμένη στον πυθμένα του βάλτου της Δόνα Άνα.

Για την εξερεύνηση της περιοχής, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ραντάρ, ψηφιακούς χάρτες και υποβρύχιο εξοπλισμό. Ο Φροιντ έχει βρει επίσης στην περιοχή πόλεις - “μνημεία”, δηλαδή πόλεις που θεωρεί οτιπρόσφυγες από την Ατλαντίδα έχτισαν σε ανάμνηση της κατεστραμμένης πατρίδας τους.

Σημειώνεται ότι ο έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας έγραψε για την Ατλαντίδα πριν από 2.600 χρόνια. Την περιέγραψε ως ένα νησί μπροστά πριν τις “Στήλες του Ηρακλέους”, το όνομα με το οποιό ήταν γνωστά τα Στενά του Γιβραλτάρ στον αρχαίο κοόσμο.

Ο “μύθος της Ατλαντίδας” έιναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες που έχουν απασχολήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Η μόνη αναφορά για την πόλη μας δίνεται από τον Πλάτωνα ο οποίος αναφέρει ότι η πόλη “σε μία μόνο ημέρα και νύχτα... εξαφανίστηκε μέσα στα βάθη της θάλασσας”. Ο Πλάτωνας είχε πει επίσης ότι η Ατλαντίδα βρίσκεται απέναντι από την πόλη της "Γκαντάρα", το αρχαίο όνομα του σημερινού Κάδιθ.

Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο National Geographic Channel στην εκπομή “Αναζητώντας την Ατλαντίδα”.

Το ντοκιμανταίρ “ταξιδέυει” στην Τουρκία καθώς επίσης και σε Κρήτη και Σαντορίνη πριν καταλήξει στη νοτια Ισπανία, πέρα από το Γιβραλτάρ. Εδώ έχουμε εικόνα από υποβρύχιες έρευνες που μας δείχνουνσχηματισμούς φτιαγμένους από ανθρώπινο χέρι, που χρονολογούνται στον Αιώνα του Χαλκού.

Εκεί, στο Δέλτα του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, οι επιστήμονες μας δείχνουν τα απομεινάρια μίας πόλης χτισμένης σε βαθμίδες.

Το πιο συναρπαστικό σημείο του ντοκιμανταίρ είναι όταν η κάμερα δειχνει το πιο ενδιαφέρον εύρημα που έχει να κάνει με την Ατλαντίδα: Πάνω σε πέτρα είναι χαραγμένη η μορφή ενός πολεμιστή που “φυλάει” την είσοδο της πόλης. πηγή: http://www.newsit.gr

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία - Ευπαλίνειο Όρυγμα


Στα πλαίσια της έρευνας που ξεκινάει το samosbook σχετικά με την ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού-ιστορικού χάρτη του νησιού σας παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο για το Ευπαλίνειο όρυγμα από την εκπαιδευτική τηλεόραση (click για να μεταφερθείτε στο βίντεο)


''Η ταινία αναφέρεται στο υδραγωγείο που κατασκευάστηκε από τον μηχανικό Ευπαλίνο το δεύτερο μισό του 6ου π.Χ. αιώνα στην αρχαία πόλη της Σάμου, το σημερινό Πυθαγόρειο. Πρόκειται για μοναδικό τεχνικό σύστημα μεταφοράς νερού με φυσική ροή από πηγή που βρίσκεται έξω από την πόλη. '' (http://www.edutv.gr)Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

BOCCA CHIUSA και EL MAMA VATAMANI ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ!!!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ SAMOSBOOK ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!


Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ΟΕΚ - Κατάθεση αιτήσεων από 28 Μαρτίου 2011Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ανακοίνωσε ότι: 

  
Α. Τίθενται σε εφαρμογή δύο προγράμματα:
  1. Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 που έχει έτος αναφοράς το 2009 με διάστημα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011. 
  2. Το κατασκευαστικό και μελετητικό πρόγραμμα με έναρξη δημοπρατήσεων από τον Μάρτιο 2011.
Η προτεραιότητα στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου καθορίστηκε από την ανάγκη στήριξης των ασθενέστερων στρωμάτων των δικαιούχων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. 


Η επανέναρξη του κατασκευαστικού και μελετητικού προγράμματος με νέες, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου υλοποίησης επιβεβαιώνει τη βούλησή μας για ενδυνάμωση της προσφοράς του Οργανισμού με τη δημιουργία νέων οικισμών και απαντά θετικά στην ομόθυμη άποψη των βουλευτών - μελών της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής κατά την ακρόαση της Προέδρου του ΟΕΚ στις 9 Φεβρουαρίου 2011. 


Β. Για τα υπόλοιπα προγράμματα:
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επεξεργασία αλλαγής του κανονισμού, καθώς και όλων των δανειοδοτικών προγραμμάτων, συνεχίζεται παράλληλα με την αξιολόγηση προτάσεων για νέα προγράμματα και συνεργασίες με πιστωτικούς οργανισμούς. Η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση θα έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες αποφάσεις μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 για την έναρξη των δανειοδοτικών προγραμμάτων.


Γ. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών: 
Το επόμενο διάστημα θα ενημερωθούν με επιστολή του Οργανισμού όλοι οι δικαιούχοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 από δάνεια ή κατοικίες που έχει χορηγήσει ο ΟΕΚ και για τις προϋποθέσεις ρύθμισής τους. 
    
Ειδικότερα για το πρόγραμμα της επιδότησης ενοικίου
  • Προσδιορίστηκε το ύψος του προγράμματος στα 110 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι μεν μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ωστόσο, το ποσό αυτό, εξαντλεί τα οικονομικά όρια του Οργανισμού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου. 
  • Αναμορφώθηκαν τα κριτήρια έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα και να στηριχθούν εκείνοι που έχουν περισσότερο ανάγκη, συνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, νέα ζευγάρια και ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, εργαζόμενοι με προστατευόμενα μέλη, πάντα με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του ΟΕΚ.
  • Τηρήθηκε το γενικό εισοδηματικό κριτήριο μέχρι 12.000€ για την ένταξη στο πρόγραμμα, με αυξημένο ποσό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000€ και από 6.001€ έως 9.000€. Π.χ., για δικαιούχο παντρεμένο χωρίς παιδιά με εισόδημα α) έως 6.000€ το επίδομα ανέρχεται στα 125,00€ ανά μήνα, β) από 6.001€ έως 9.000€ 105,00€ ανά μήνα και γ) από 9.001€ - 12.000€ 85,00€ το μήνα. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 2.000€ και το ποσό της επιδότησης κατά 25,00€ ανά προστατευόμενο μέλος. 
  • Επικαιροποιήθηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με γνώμονα την άμβλυνση ανισοτήτων. 
  • Επανακαθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και καθιερώνεται διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ώστε να αποκλειστούν οι μη δικαιούχοι από το πρόγραμμα της επιδότησης. Π.χ. ζητούνται, εκτός από θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενοικιαστήριο, πλήρη στοιχεία όχι μόνο του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και για την ίδια την κατοικία που μισθώνεται (αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ).
  • Αναλυτική ενημέρωση από τον ΟΕΚ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16 Μαρτίου 2011. 
  • Για κατάθεση αιτήσεων και πληροφορίες στα ΚΕΠ από τις 28 Μαρτίου έως την 1η Ιουλίου 2011.
πηγή: http://www.kep.gov.gr

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΙΟΝ

Μία ωραία γιορτινή εκδήλωση διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Ηραίου στη πλατεία του παραλιακού χωριού. Πολύς κόσμος (όπως άλλωστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα) παρευρέθηκε και είχε την ευκαιρία να απολαύσει δωρεάν πολλές σαρακοστιανές γεύσεις όπως μία εξαίσια φασολάδα, λαγάνα, χαλβά και τουρσί! Υπό το βλέμμα των  χαρταετών ο κόσμος χόρεψε, και τραγούδησε μαζί με τη πολύ καλή παραδοσιακή ορχήστρα. Δεν έλλειπε φυσικά η πατροπαράδοτη τσαμπούνα ούτε και  τα ξεχωριστά σαμιώτικα αποκριάτικα στιχάκια! Καιρός να παίρνει σειρά πλέον το Ireon Music Festival 2011!!!Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Λεμόνια ΓΙΓΑΣ στη Βλαμαρή!

Στις φωτογραφίες διακρίνουμε ένα από τα λεμόνια Γίγας ανάμεσα σε άλλα κανονικού μεγέθους (με φόντο τη πεδιάδα της Βλαμαρής). Άγνωστο το πώς ένα λεμόνι πήρε τέτοιες διαστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι δε χρησιμοποιήθηκε κάποιο παράξενο λίπασμα ή φυτοφάρμακο. Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ WIKIPEDIAΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ;
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: όχι με τη μορφή διάλεξης, αλλά διαδραστικού συμμετοχικού εργαστηρίου

ΘΕΜΑΤΑ: ποια είναι η διαδικτυακή αυτή εγκυκλοπαίδεια, πώς μπορεί κανείς να γράψει ή να διορθώσει ένα λήμμα, πόσο αξιόπιστη είναι, για ποια θέματα μπορεί καποιος να γράψει

ΣΤΟΧΟΣ: είναι μια εγκυκλοπαίδεια όπου Ο ΚΑΘΕΝΑΣ μπορεί να γράψει κάτι και ο ΚΑΘΕΝΑΣ μας μπορεί να διορθώσει ή να κρίνει όσα γράφονται

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: υπολογιστές με σύνδεση στο internet θα ήταν χρήσιμοι. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να διαθέσει 10-12 υπολογιστές, όποιος θέλει μπορεί να φέρει το laptop και να συνδεθεί ασύρματα ή ενσύρματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: η συμμετοχή είναι δωρεάν

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: θα δοθούν βεβαιώσεις σε όσους το παρακολουθήσουν

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα υπάρχει περιορισμός χώρου 30 έως το πολύ 40 συμμετοχές.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο: 22730 27216  και στο email: librasam@otenet.gr 
Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Σύλλογος Πυθαγορείων Σάμου Αθηνών Πειραιώς Περιχώρων- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ο Σύλλογος Πυθαγορείων Σάμου Αθηνών Πειραιώς Περιχώρων

Διοργανώνει διάλεξη με θέμα "πρόληψη του καρκίνου του μαστού"
 με εισηγητή τον Δρ. Ιωάννη Λ Μισιτζή ειδικό Χειρούργο Μαστολόγο Διευθυντή κλινικής μαστού του νοσοκομείου Άγιος Σάββας
το Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 στις 18.00 μμ 


στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50


Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε 
το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόστιμα σχετικά με τη σήμανση για το κάπνισμα σε μαγαζιά της παραλιακής


 Ρεπορτάζ της 'Σαμιακής Γνώμης' σχετικά με την επιβολή προστίμων σχετικά με το κάπνισμα στα μαγαζιά της παραλιακής

TSIGARO1

Απίστευτο αυτό που έγινε σήμερα το πρωί στην πόλη της Σάμου!
Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τις πρωινές ώρες η μεγάλη πορεία των μαθητών και των γονιών για το πρόβλημα του μεταφορικού στα σχολεία, ταυτόχρονα την ίδια ώρα, άνδρες του Λιμεναρχείου Σάμου βγήκαν παγανιά στον παραλιακό δρόμο της πρωτεύουσας και μοίραζαν σαν χαρτοπόλεμο κλήσεις 500 Ευρώ (!!!!!!!) στα καταστήματα εφαρμόζοντας το μέτρο του καπνίσματος!!!
Μέχρι εδώ ίσως κάποιος πει όλα καλά!
Ίσως κάποιοι άλλοι πουν πως έπρεπε να γίνει και αυτό!

Όμως σε αυτό το μέτρο της απαγόρευσης υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές που εμάς μας βρίσκουν αντίθετους!
Πρώτη και βασική διαφορά είναι πως το μέτρο για 2 μήνες περίπου, είχε ατονήσει χωρίς κανείς να έχει προειδοποιήσει τα καταστήματα, πέραν ενός φυλλαδίου που είχε μοιραστεί (πριν 2 μήνες).
Άλλη σημαντική διαφορά είναι πως σήμερα οι άνδρες του λιμεναρχείου δεν βγήκαν να κόψουν κλήσεις και να "γράψουν" παραβάτες που τυχόν κάπνιζαν...αλλά παραβάτες ιδιοκτήτες που δεν είχαν κολλήσει αυτοκόλλητα στα τζάμια τους με την ένδειξη της απαγόρευσης του καπνίσματος!

Θα μπορούσαν λοιπόν πολύ απλά οι άνδρες του Λιμεναρχείου να περνούσαν από τα καταστήματα και να ανέφεραν στους ιδιοκτήτες πως έπρεπε να μεριμνήσουν και να μπει το αυτοκόλλητο (αξίας 1 Ευρώ).
Αν περνούσαν μετά από λίγη ώρα και δεν είχαν φροντίσει για την τοποθέτηση τότε πολύ απλά να τους έκοβαν το πρόστιμο!
Αυτό που γνωρίζουμε μετά από καταγγελίες καταστηματαρχών είναι πως γράφτηκαν πάνω από 6 παραβάτες που σημαίνει τουλάχιστον 3000 Ευρώ πλουσιότερο το ελληνικό δημόσιο και φτωχότεροι οι ήδη δοκιμασμένοι επαγγελματίες του νησιού!!!
Μια άλλη σημαντική καταγγελία που δεχθήκαμε είναι πως ένας επαγγελματίας δέχθηκε την κλήση στο κατάστημα του ενώ ήταν κλειστό, αφού οι λιμενικοί πέρασαν απ' έξω και του έφεραν την κλήση μετά από 2 ώρες που άνοιξε!!!

Άλλη μια καταγγελία προς τον Λιμενάρχη που κάνουν οι επαγγελματίες είναι πως ακόμα και τώρα υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν αναρτημένο αυτοκόλλητο στην τζαμαρία τους και αυτοί δεν δέχθηκαν καμία απολύτως ενόχληση!!!
Το βασικότερο όμως και σοβαρότερο απ' όλα είναι αυτό που καταγγέλλουν, πως στην πόλη της Σάμου υπάρχουν επαγγελματίες 2 ταχυτήτων αφού εκεί που έχει αρμοδιότητα ο Δήμος για τον έλεγχο του μέτρου της απαγόρευσης δεν γίνεται κανένας απολύτως τέτοιος έλεγχος από την Δημοτική Αστυνομία!

Καταλήψεις και αποχή


Υπό την κατάληψη γονέων βρίσκονται από το πρωί τα σχολεία του Πυθαγορείου, του λυκείου της Σάμου, του Πύργου και του Καρλοβάσου, με κύριο αίτημα την επίλυση του προβλήματος των μαθητικών δρομολογίων. Αποχή πραγματοποιούν οι μαθητές των Γυμνασίων της πρωτεύουσας και του Μαραθοκάμπου.

Ο Γραμματέας της ΕΛΜΕ Σάμου, κος Παπαβασιλείου, μιλώντας στον «Αρμονία», τόνισε πως οι κινητοποιήσεις, αν δε λυθεί το πρόβλημα, θα είναι πιο αποφασιστικές.

«Και σήμερα όλα τα σχολεία είναι κλειστά.  Κλείνουμε τη 2η εβδομάδα και δεν υπάρχει κάτι. Με την επίσκεψη της πορείας στον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, αντιμετωπίσαμε τα ίδια, αόριστες κουβέντες, εκφράσεις συμπάθειας, χωρίς αντίκρισμα επί της ουσίας, κάτι που είναι προκλητικό. Χάθηκε ήδη μισός μήνας για τα μισά παιδιά του νησιού μας και οι γονείς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις λένε πως αυτή η κατάσταση – το κόστος μεταφοράς των μαθητών να μεταφορτωθεί στους γονείς-  πάει να παγιωθεί. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι και γι αυτό η αντίδραση θα συνεχίσει πιο αποφασιστικά, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Στόχος όλων  μας είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία με όλους τους μαθητές. Θέλουμε ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι της Κυβέρνησης. Αυτή είναι που επέβαλε καθεστώς διάλυσης των σχολείων, όπως τα λειτουργικά έξοδα, πετρέλαιο και πολλά άλλα. Μπροστά μας βρίσκονται και άλλα προβλήματα με καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολείων, δωρεάν βιβλία κ.α», είπε ο κος Παπαβασιλείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ 
«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ


1. Η προβληματική και απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη διακοπή της μεταφοράς των μαθητών που διακινούνται με ΚΤΕΛ πρέπει να λήξει άμεσα. Αποβαίνει κυρίως σε βάρος της εκπαίδευσης των μαθητών που μετακινούνται από τα χωριά αλλά και γενικότερα της εκπαίδευσης όλων των μαθητών καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

2. Ο σύλλογος δηλώνει ότι θα φροντίσει για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν στους μαθητές που απουσίασαν, όταν   αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

3. Ο σύλλογος εξαίρει τη στάση του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών του σχολείου που δεν υστερούσε ούτε σε αγωνιστικότητα ούτε σε υπευθυνότητα.

4. Ο σύλλογος θεωρεί ότι η κατάληψη του σχολικού κτηρίου από επιτροπή γονέων χωρίς τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου δεν είναι το ενδεδειγμένο μέτρο. Πέραν των αντιπαραθέσεων που δημιουργεί, οι οποίες δυστυχώς σε κάποιες στιγμές έφτασαν στα όρια του προπηλακισμού καθηγητών αλλά ακόμη και μαθητών, συντελεί στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας δωρεάν παιδείας για την οποία όλοι, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε.

5. Ζητούμε την άμεση λύση του προβλήματος από τους εμπλεκόμενους φορείς.Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Τέλος σε δεκάδες επιδόματα στο Δημόσιο

Αναδημοσίευση από zougla.gr

Τέλος σε δεκάδες επιδόματα στο ΔημόσιοΔεκάδες ειδικά επιδόματα παίρνουν το δρόμο του... ιστορικού αρχείου για δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής που συνέστησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, για το νέο ενιαίο μισθολόγιο.
Η έκθεση εστάλη ήδη στην ΑΔΕΔΥ, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο, προκειμένου να μισθοδοτηθούν 768.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.


Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι μεγαλύτερες αμοιβές - από πλευράς τακτικών προβλεπόμενων αμοιβών, δηλαδή βασικός μισθός, κίνητρο απόδοσης και επιδόματα- δίδονται στο υπουργείο Οικονομικών και ακολουθούν το υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Η αμοιβή ενός νεοδιόριστου στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται γύρω στο 40% πάνω από τα μέσο όρο των υπουργείων και για έναν με 33 χρόνια υπηρεσίας στο 55-64% πάνω από το μέσο όρο. Στα άλλα δύο υπουργεία, δηλαδή το Εσωτερικών και Δικαιοσύνης οι αμοιβές υπερβαίνουν το 8-12% και 7-14% αντίστοιχα από την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) μέχρι την κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για τους νεοδιορισμένους.

Ενδεικτικό είναι πως υπό τον τίτλο «ειδικό επίδοµα» κάθε υπουργείο δίνει διαφορετική αµοιβή. Ετσι, υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Εξωτερικών παίρνει ειδικό επίδοµα ύψους 323,8 ευρώ, για εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα στο υπουργείο Εσωτερικών το ειδικό επίδοµα φτάνει τα 544,4 ευρώ, ενώ στο υπουργείο Οικονοµικών υπερβαίνει τα 620,9 ευρώ. 


Οι χαμηλότερες αμοιβές, σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία, δίδονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το πολιτικό προσωπικό, κατά 20%, στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείας κατά 19%, από το μέσο όρο. Επίσης, όπως σημειώνεται το 50 τοις εκατό των υπαλλήλων λαμβάνει το ποσό των 1.639 ευρώ, ενώ μόλις το 0,4% πληρώνεται με ποσό 5.856 ευρώ. Τονίζεται δε ότι η μισθολογική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού το 2010 μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και πως η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση των επιδομάτων στο δημόσιο και δευτερευόντως στη μείωση της απασχόλησης, δηλαδή της αποχώρησης 53.000 υπαλλήλων. Στην έκθεση, επιπλέον, γίνεται αναλυτική αποτύπωση του αριθμού εργαζομένων ανά τομέα του δημοσίου, θα αναλύονται οι μισθολογικές διαφορές και θα προτείνεται η ανακατανομή του προσωπικού στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να γίνουν οι μετατάξεις και οι μετακινήσεις που θα ενισχύσουν τις υποστελεχομένες υπηρεσίες.Όπως αναφέρουν, σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων αναφορικά με τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τη διάρθρωση των αμοιβών, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών άλλων χωρών ως προς το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, ενώ σημειώνεται ότι η έκθεση αποτελεί προσχέδιο και πως θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση της επεξεργασίας δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2011, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Κεντρικής Διοίκησης. Η έρευνα παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο αμοιβών στο Δημόσιο, επικεντρώνεται στην μακροοικονομική ανάλυση της απασχόλησης και των αποδοχών στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και κάνει σύγκριση με τις δαπάνες και τα μισθολογικά συστήματα άλλων χωρών. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δυναμικής της απασχόλησης στο Δημόσιο, καθώς και των εκτιμήσεων της μισθολογικής δαπάνης για την περίοδο 2011 - 2013

διαβαστε αναλυτικά Η μελέτη για το μισθολόγιο στο Δημόσιο


Αρχειοθήκη ιστολογίου