Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (9 ΑΤΟΜΩΝ)- ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
                                     
                                     Ο Δήμος Βαθέος Σάμου


Α  ν  α  κ  ο  ι  ν  ώ  ν  ε  ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βαθέος Σάμου, που εδρεύει στη Σάμο,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
 Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
Δ.Ε 29  
Οδηγών Απορριμματοφόρου

8 μήνες
1
102
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
Υ.Ε 16
Εργατών Αποκομιδής Απορριμμάτων
(συνοδοί απορριμματοφόρου)
8 μήνες
8
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
-      Για την θέση με κωδικό: 101 και 102
(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Βαθέος (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2)     Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3)     Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Σάμου (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
(4)     Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας  (χωρίς εντοπιότητα)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
-          Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή απολυτήριος τίτλος :                                    
-          Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Mηχανικών αυτοκινήτων ή
-          Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή
-           Σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 , ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή
-          Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
-          Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-          Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
-          Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83  ή
-          Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή
-          άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. , καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1  κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Σημείωση: Για τους κατόχους άδειας οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1 και Γ απαιτείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων (όπως αναφέρεται στις επισημάνσεις).
102
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
( αρθρ. 5 παρ. 2 Ν.2527/97 )

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου Σάμος, Τ.Κ 83100, απευθύνοντάς την στη Διοικητική Υπηρεσία, Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Τριτσινιώτου Γραμματικής, (τηλ. επικοινωνίας: 2273350122 & 50121 ), 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου