Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 14/12/2010 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 23/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σάμος 5 Δεκεμβρίου  2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                    Αριθμ.Πρωτ: 77
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                              
ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ
                            
                                                                            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος

Έχοντας υπόψη:
1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.        Την υπ' αριθμ.17848/7-4-2010  Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
3.        Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
4.        Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
5.        Την υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 18438/12-4-2010 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών
6.        Την υπ΄ αριθμ. 11/2010 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Βαθέος .
7.        Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 2152/4-10-2010 απόφαση της Περιφέρεια Β.Αιγαίου Δ/νση Τοπ.Αυτοδ/σης &Διοίκησης Ν.Σάμου Τμημα Τοπ.Αυτ/σης &Ν.Π.Δ.Δ
8.        Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Νομικού προσώπου Αρμονία Δημου Βαθέος τεύχος Β΄ αριθμός φύλλου 907/19-5-2008.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Βαθέος, που εδρεύει στην Πατριάρχου Δαμιανού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
ΤΕ Μουσικών
8 μήνες
1
101
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
ΤΕ Μουσικών
8 μήνες
1
102
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
ΤΕ Μουσικών
8 μήνες
1
103
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
ΤΕ Μουσικών
8 μήνες
1
104
Κεντρική Υπηρεσία
Σάμος
ΤΕ Μουσικών
8 μήνες
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
-      Για την θέση με κωδικό 100,101,102,103 και 104:
(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Βαθέος (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2)     Έπονται οι δημότες των υπολοίπων δήμων της Νήσου Σάμου (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3)     Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Σάμου (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
(4)     Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας(Δ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο Πιάνου Τεχνολογικής  εκπαίδευσης (ΤΕ) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Πτυχίο πιάνου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΔΕ) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.

101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Δίπλωμα Μονωδίας και πτυχία Αρμονίας,Αντίστιξης,Φυγής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Δίπλωμα Μονωδίας και πτυχία Αρμονίας,Αντίστιξης,Φυγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.

102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο Αρμονίας και πτυχίο Δίσκαλου Αρμόνιου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Πτυχίο Αρμονίας και πτυχίο Δίσκαλου Αρμόνιου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΕ) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο Αρμονίας και πτυχίο κλασσικής κιθάρας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και βεβαίωση σπουδών ακουστικής κιθάρας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Πτυχίο Αρμονίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και βεβαίωση σπουδών ακουστικής κιθάρας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδος.
104
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο βιολιού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ) και βεβαίωση σπουδών βιολιού Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Βεβαίωση σπουδών βιολιού Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στον Δήμο Βαθέος στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου  απευθύνοντάς την στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Βαθέος υπόψιν κα. Ιωάννας Γαλανού (τηλ. επικοινωνίας: 22733-50101) καθώς και στο site του Δήμου www.vathi.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, πρέπει δε να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ
ΦΡΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


(ΑΣΕΠ-ΣΟΧ 1)


Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου