Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Σάμος: 23 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο-Δερβενακίων        Προς:       
Ταχ. Κώδικας: 831 00 - Σάμος                        -Γραφείο κ.Δημάρχου      
Πληροφορίες: Δ.Λεκάτης                                 -Ιστοσελίδα Δήμου                  
Τηλ.: 2273080004 –2273087351                    -ΜΜΕ Σάμου
Fax: 2273080000

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2014
Σχετ:α) Η αριθμ.2/7138/0026/2013 ΚΥΑ(ΦΕΚ1911/Β/2013)
         β)Η αριθμ.2/111270/0026/2013 Εγκύκλιος του ΓΛΚ

Σύμφωνα με το ως άνω (α) σχετικό καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ.
Ειδικότερα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων(600) ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των (3000) ευρώ και στο ποσό των τριακοσίων(300) ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ των (3000) και των (4700) ευρώ
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των αναφερομένων  δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με το ως άνω (β) σχετικό η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Α.ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις των δικαιούχων, υποβάλλονται στις Δ/νσεις Οικονομικού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή στα Τμήματα Διοικητικού − Οικονομικού του νομού της κατοικίας του δικαιούχου.(για τον νομό Σάμου στην οδό Πυθαγόρα 9  83100 Σάμος)
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, στην οποία  θα αναγράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας, από τη  οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.(συμπεριλαμβάνεται όλος ο νομός Σάμου)
2.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος(Έντυπο Ε3) του οικονομικού έτους 2014 για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ή αντίγραφο της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο του αποκόμματος του ΤΑΧΙΣΝΕΤ που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το έτος 2014.
4.Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.
5.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.

β) Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτημένο από αυτόν.
     Τα έντυπα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορούν   
    να παραλαμβάνονται και από τα  ΚΕΠ του τόπου διαμονής    
    των ενδιαφερομένων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                           Από την

                                           ΔΕΠ Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου