Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2014 - 30 Μαΐου 2015

                       
                   

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:«Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2014-30 Μαΐου 2015»

Σχετ: α) ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/1/οικ. 2255(ΦΕΚ 284/Β/2013)
β)  Υ.Α  Αριθ. Δ33 5037619 ΕΞ 2013(ΦΕΚ 2656/Β/18.10.2013)
γ)ΠΟΛ.1230/22-10-2014Τροποποίηση της απόφασης για χορήγηση    επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
Άρθρο 1. Δικαιούχοι Επιδόματος θέρμανσης 2014-2015
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή  εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2  της παρούσας.  Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε.

2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την  κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα  που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της  αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή  ιδιοκατοικούνται.

3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του  υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή  δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα  κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος  λήξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Άρθρο 2. Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.
Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος  θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που λαμβάνεται υπόψη  για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του Ν.  3986/2011, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, να ανέρχεται έως  30.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 40.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς  τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται  σε 43.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.
Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησιμοποιούνται τα  δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων,  του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου  χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.
Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω  δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή  διαζευγμένων συζύγων.
Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για  την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
β. Ακίνητης Περιουσίας:   Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και  προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ τέκνων, που αναγράφονται στη  δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται  με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2014, να  μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ  για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του αιτήματος  χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2014,με αποτέλεσμα μετά την εκκαθάρισή της, να  πληρούνται τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση  και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης  του επιδόματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της  παρούσας.

Άρθρο 3 Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια  κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ- ΝΟΜΟΙ
ΖΩΝΗ Α: Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς,  Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας
ΖΩΝΗ Β: Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας,  Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας,  Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,  Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης,  Ροδόπης, Έβρου
ΖΩΝΗ Γ: Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών  Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας,  Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου,  Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
ΖΩΝΗ Δ: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου,  Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας,  Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα& νησιά Σαρωνικού
2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου  εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά  τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ:  Ανώτατη κατανάλωση  λίτρων πετρελαίου  θέρμανσης ανά  τετραγωνικό.  Ανώτατη συνολική  κατανάλωση λίτρων  πετρελαίου θέρμανσης  ανά κατοικία.
Α΄ ΖΩΝΗ 25   3.000
Β΄ ΖΩΝΗ 15   1.800
Γ΄ ΖΩΝΗ   8       960
Δ΄ ΖΩΝΗ   5       600
Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας  επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.
3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης  θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.
4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά την διάρκεια της  περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν  ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.
Άρθρο 4  Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους.
1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παραγρ. 1 και 2 του  άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης  θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30  Απριλίου κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως  υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος  άρθρου, μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη  εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη  για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.
2. α) Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο  δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.  Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:
-ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος
– υπόχρεου  φορολογικής δήλωσης,
- το ονοματεπώνυμό του,
- ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
- η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,
-ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
-ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας  κατοικίας,
-η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή  ηλεκτρικού ρεύματος,
-αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη  καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
-τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το  χρόνο υποβολής της αίτησης,
- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
-τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)
β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην  εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
-τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που  εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της  πολυκατοικίας,
- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
-τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
-το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα  διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet , για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, τον Α.Φ.Μ. και  έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των  δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.
δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.
ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.
στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού  τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης   δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού  ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο  θέρμανσης.
ζ) Τα μέλη διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα  παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα  προβλέπονται στο άρθρο 73 παραγρ. 2 του ν. 2960/01 και τις διατάξεις της αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14-2-2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα  πέντε (5) ετών.
Άρθρο 5   Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος.
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του  επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται  δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την  επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.  Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν  αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τη Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε συνεργασία με τις  συναρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης  το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση  τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) περί δημόσιου λογιστικού και εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.
Ειδικότερα:
α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού  δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ  ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογή του δικαιούχου που αποτυπώνεται  στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 2.
β) το υπόλοιπο του ποσού, που  δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου  θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην  περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή που  προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση, καταβάλλεται, με την  επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την  υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό  σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. 
γ) Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος θέρμανσης  υπολείπεται του δικαιούμενου λόγω περιορισμένης αγοράς ποσότητας  πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ αναλογία με την πραγματοποίηση των επόμενων αγορών πετρελαίου θέρμανσης από  τον δικαιούχο.
δ) Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται  στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε  καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του  δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
στ) Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν  υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Άρθρο 7   Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και  αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή  χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των  αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να  υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.
2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ., διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των  ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια  Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των  άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας.
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής  μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή  υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες  και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση.
Άρθρο 8   Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων.
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες  διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την  κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης  είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος  μεγαλύτερου του δικαιούμενου, ή είσπραξης προκαταβολής χωρίς να προκύπτει από την προβλεπόμενη διασταύρωση των στοιχείων η αγορά  πετρελαίου θέρμανσης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό  καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν  οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παραπάνω, μπορείτε να απευθύνεστε:α)Στο τηλέφωνο 210 4803131 του HELP DESK της ΓΓΠΣ,από( 07:30 έως 20:00)
β)Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΓΓΠΣ, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου / My TAXISnet».
γ)Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας  μέσω  της  φόρμας  υποβολής  αιτήματος:  https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm. 

Αίτηση και στα ΚΕΠ
Αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες και στα ΚΕΠ, από τις 21 Οκτωβρίου 2014 έως και τις 30 Μαΐου 2015, Η δυνατότητα αυτή για τον «καθορισμό της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης», η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, έχει καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την απόφαση:
 - Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 - Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο, της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.
- Ύστερα από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης.


Από την Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Σάμου
Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου