Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες Αγροτικής εστίας ΟΓΑ έτους 2015


Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες Αγροτικής εστίας ΟΓΑ έτους 2015-Πληροφορίες για τους δικαιούχους.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε  πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2015.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε μια από τις χίλιες ̟πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ̟πολύτεκνες μητέρες ̟που είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή είναι ανίκανα για εργασία με ̟ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα ̟πρόσωπα να είναι δικαιούχοι ̟περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο ̟πρόγραμμα. Για τη συμπλήρωση του 18ουή του 24ουέτους ηλικίας των τέκνων, λαμβάνεται υπόψη η 31η
Δεκεμβρίου 2015. Στους δικαιούχους ΔΕΝ περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ∆ημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ,ΤΕΕ).

2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η υποβολή της αίτησης κατατίθεται ηλεκτρονικά  στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι και 4-12-2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς  
β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α (ατομικό και τέκνων)
Στην περίπτωση της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων από τον ασφαλισμένο/συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/ σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί και το ατομικό βιβλιάριο του ̟πατέρα/συζύγου. Τα δικαιολογητικά ̟που συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν ̟προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης),από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα τέκνα άνω των 18 ετών ̟που σπουδάζουν σε (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, απαιτείται η κατάθεση φωτοαντιγράφου της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο»).
γ) Αν τα τέκνα σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται«πάσο»βεβαίωση Σπουδών.
δ)ΑΦΜ της ̟πολύτεκνης μητέρας
ε)ΑΦΜ του πατέρα /συζύγου εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος. Σε περίπτωση εγγάμων το εκκαθαριστικό σημείωμα  αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο
να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της ̟πολύτεκνης μητέρας,
ζ)Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ-δεν είναι υποχρε- ωτικό αλλά διευκολύνει στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ ΟΓΑ.
η) Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο που θεωρείται και ο σύζυγος, εφόσον όμως προσκομισθεί και η σχετική εξουσιοδότηση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα ΚΕΠ του Δήμου

̟                                                      Από την Δ/νση ΚΕΠ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου