Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2015-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σάμος: 28/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                            Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)              Προς,
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων                  - ΜΜΕ Σάμου          
Ταχ. Κώδικας: 831 00 Σάμος                                    - Ιστοσελίδα Δήμου
Πληροφορίες: κ. Δ. Λεκάτης                                                                    
Τηλ.: 2273080004 – 2273087351
Fax: 2273087464
           
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2015-2016
Σχετ.:α)Η Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ.54598/971/30/11/2015(ΦΕΚ2621 τ.Β ́) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6377465Θ1Ω-ΑΑΧ)
β)Η ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005(ΦΕΚ410/05τ.Β)Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α)ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2015,χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης:
1)Στα Άτομα με Αναπηρίες:-Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ε.Ο.Χ.),-υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'), -υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,-αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων(ν.δ.3989/1959,ΦΕΚ201Α ́), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο τηςΝέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν.389/1968, ΦΕΚ 125 Α ́), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Στους δικαιούχους -μόνιμους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων παρέχεται το δικαίωμα της ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακή τους Ενότητας και με ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΗ ΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ 50%,σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ ( π.χ Σάμος), ένδειξη που αναγράφεται στην πίσω πλευρά του δελτίου ιδιοχείρως ή εντύπως από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας προσκομίζονται:
1.Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή του κηδεμόνα, ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α.Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

2β.Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευσηΥγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική  βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ.Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

2δ.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6.Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες και στην περίπτωση  έκδοσης δελτίου συνοδού τρεις(3) ίδιες φωτογραφίες.

7. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο οποίο σημειώνεται η χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης   

Γ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ
Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στον νομό Σάμου τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) από 18/12/2015 – 31/01/2016.

Δ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
-Δ/νση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου
-Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας:  κ.Φωτεινή Αθανασίου (22733 53457)
-Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Σάμου: (22730) 80004 & 87351
-ΚΕΠ ΔΕ Καρλοβάσου:( 22733) 50814 & 50815
-ΚΕΠ ΔΕ Πυθαγορείου:(22730) 91784
-ΚΕΠ ΔΕ Μαραθοκάμπου: (22733)50616-50617-50618

                                                Από την Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου